Preifatrwydd, GDPR a Chwcis

Adran 1

Pwy ydym ni a pham rydym yn gofalu am ein cwsmeriaid data

Cwmni preifat sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr ydy'r Cwmni Selsig Traddodiadol Cymreig, rhif cwmni 03699399. Ein swyddfa gofrestredig ydy; Y Cwmni Selsig Traddodiadol Cymreig Cyf, 18 Y Stryd Fawr, Conwy, LL32 8DE.

Yma yn y cwmni selsig traddodiadol Cymreig Cyf Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymddiriedaeth a hyder ein cwsmeriaid, rydym yn cymryd eich preifatrwydd yn ddifrifol iawn. Mae'r ddogfen hon yn esbonio sut rydym yn casglu, storio a thrafod eich data personol. Cymerwch amser i ddarllen a deall y polisi hwn, a gofynnwch a oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu bryderon.

At ddibenion y ddogfen hon, rheolwr y data y wybodaeth rydych yn ei darparu i ni yw'r cwmni selsig traddodiadol Cymreig Cyf (y cyfeirir ato yn y polisi hwn fel "ni" neu "ni"). Mae'r term "rheolwr data" yn ymadrodd cyfreithiol a ddefnyddir i ddisgrifio'r person neu'r endid sy'n rheoli'r ffordd y caiff gwybodaeth ei defnyddio a'i phrosesu. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.

Diben yr hysbysiad hwn yw:
• nodi'r mathau o ddata personol yr ydym yn eu casglu
• egluro sut a pham rydym yn casglu ac yn defnyddio eich data personol
• egluro pryd a pham y byddwn yn rhannu data personol a chyda sefydliadau eraill
• egluro'r hawliau a'r dewisiadau sydd gennych yn ymwneud â'ch data personol

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i chi os ydych yn manteisio ar ein gwasanaethau (wedi eu cyfeirio atyn nhw fel "ein gwasanaethau" yn y Polisi hwn). Mae manteisio ar ein gwasanaethau yn golygu:

 • Ymweld â'n gwefan
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau hyrwyddo a chystadlaethau
 • Wrth gysylltu â ni gydag ymholiad neu adborth am unrhyw un o'n gwasanaethau, mae hyn yn cynnwys cysylltu â ni ar-lein, yn bersonol, dros y ffôn neu unrhyw le lle caiff y Polisi hwn ei gynnig.
 • Bod yn rhan o'n proses recriwtio
 • Ymweld â'n safle

Adran 2

Gwybodaeth sydd gennym amdanoch chi & gyda phwy rydym yn rhannu hyn

Data personol cyffredinol
Pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau, cewch roi eich manylion personol cyffredinol i ni, gan gynnwys eich enw llawn, cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn, dyddiad geni a theitl.

Efallai y byddwn yn rhannu eich manylion personol cyffredinol â sefydliadau eraill (sy'n benodol i'r cynnyrch/gwasanaeth yr ydych yn eu derbyn fel y rhestrir isod), yn ogystal â rhai darparwyr gwasanaeth craidd cyffredinol fel cwmnïau TG/diogelwch neu debyg. Dim ond y data personol angenrheidiol y bydd eu hangen arnynt i gyflawni eu gwasanaeth i ni y byddwn yn ei anfon atom, mae hyn yn cynnwys trosglwyddo gwybodaeth rhyngom ni a'n chwaer gwmni "Edwards o Gonwy Cyf.".

Bydd gan ddarparwyr gwasanaeth allanol eu polisi preifatrwydd eu hunain, fodd bynnag, byddwn bob amser yn cyflwyno ein disgwyliadau mewn perthynas â chadw eich data personol yn ddiogel a'u hystyried yn gwbl gyfrifol am fodloni'r disgwyliadau hynny.

Yn ogystal â hyn, mae'n bosib y byddwn hefyd yn rhannu eich data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:
• Os yw'r gyfraith neu awdurdod cyhoeddus yn dweud bod yn rhaid i ni rannu'r data personol
• Os oes angen i ni rannu data personol er mwyn sefydlu, ymarfer neu amddiffyn ein hawliau a'n heiddo cyfreithiol.
• Fel rhan o'r pryniant, uno neu ad-drefnu'r busnes. Gall y sefydliad sy'n derbyn eich data personol ddefnyddio eich data personol yn yr un ffordd â ni; neu i unrhyw olynwyr eraill mewn teitl i'n busnes.

Data personol ychwanegol (yn ôl gwasanaeth)
Yn ogystal â'r uchod, efallai y byddwch hefyd yn darparu'r wybodaeth benodol sy'n ofynnol ar gyfer y gwasanaethau a restrir isod. Gellir rhannu'r wybodaeth hon gyda'r trydydd parti (sydd hefyd wedi'i restru isod).

Pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, efallai y byddwn yn casglu:
• Gwybodaeth am eich ymddygiad pori ar-lein ar ein Gwefan
• Gwybodaeth am unrhyw ddyfeisiau rydych wedi'u defnyddio i fanteisio ar ein gwasanaethau (gan gynnwys y brand, model a system gweithredu, cyfeiriad IP, math o borwr a dynodwyr dyfeisiau symudol)
Gellir rhannu'r wybodaeth hon â: datblygwyr ein gwefan, Google Analytics a'n cwmni negesydd dewisedig.

Pan fyddwch yn cymryd rhan mewn digwyddiadau hyrwyddo a chystadlaethau, efallai y byddwn yn casglu:
• Data personol amgylchiadol sy'n benodol i'r fformat hyrwyddo/cystadlu, er enghraifft efallai bydd gofyn ichi rannu llun, cyflwyno sylw neu gynnig adborth.
Gellir rhannu'r wybodaeth hon â: y cwmni cludo a ddewiswyd gennym.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gydag ymholiad (neu os byddwn yn cysylltu â chi) neu pan fyddwch yn cymryd rhan mewn arolygon neu holiaduron am ein gwasanaethau, mae'n bosib y byddwn yn casglu:
• Data personol amgylchiadol yr ydych yn ei ddarparu amdanoch eich hun yn ymwneud â'r ymholiad
• Eich adborth a'ch cyfraniadau at arolygon a holiaduron cwsmeriaid

Pan fyddwch yn ymweld â'n safle, efallai y byddwn yn casglu:

 • Cofnodion amser a dyddiad unrhyw ymweliadau ag unrhyw rai o'n safleoedd.
 • Delweddau Teledu Cylch Cyfyng
 • Delweddau o'ch wyneb
 • Manylion unrhyw deithio diweddar
 • Gwybodaeth iechyd (gweler nodiadau ychwanegol o dan "Data Categori Arbennig")

Gellir rhannu'r wybodaeth hon â: yr asiantaeth safonau diogelwch bwyd, yr awdurdod lleol ac unrhyw awdurdod arall yn y Llywodraeth os ydynt yn gofyn i ni wneud hynny (ond dim ond os ydym yn gwneud hynny yn gyfreithlon).

Pan fyddwch yn dod yn rhan o'n proses recriwtio, efallai y byddwn yn casglu:
• Gwneud cais am swydd
• Cyfeiriad cartref
• Manylion am eich cymwysterau addysg
• Manylion cyflogaeth blaenorol (gan gynnwys cyflog)
• Gwybodaeth iechyd (gweler y nodiadau ychwanegol o dan "data categori arbennig")
• Trwydded yrru a gwybodaeth am gollfarn (gweler y nodiadau ychwanegol o dan "data categori arbennig")
• Manylion cyswllt eich cyfeiriadau
• Eich llofnod
• Gwybodaeth arall a ddarperir o fewn eich CV (os yn berthnasol)

Gellir rhannu'r wybodaeth hon â: eich geirdaon rhestredig, yr asiantaeth safonau diogelwch bwyd a'r awdurdod lleol.

Yr hyn rydym yn defnyddio eich gwybodaeth ar ei gyfer a'n seiliau cyfreithiol ar gyfer gwneud hynny

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch at nifer o ddibenion gwahanol, a rhestrwn isod. O dan gyfraith diogelu data, mae angen i ni fod â sail gyfreithiol ddilys ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth bersonol. Nodir y rhain isod mewn llythrennau italig.

 • Ichi fedru manteisio ar ein gwasanaethau.
 • Er mwyn ein galluogi i ddarparu'r safon gorau posib o wasanaeth cwsmer.
 • Cynnal ymchwil i'r farchnad er mwyn deall yn well beth eich barn am ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Rheoli a gwella ein gwaith o ddydd i ddydd.
 • I gynnal ymchwil fewnol er mwyn gwella'r cynnyrch rydym yn eu cynnig a'r cynnyrch a'r gwasanaethau cysylltiedig gallwn eu cynnig ichi. Hefyd i'n helpu i feddwl am gynnyrch a gwasanaethau newydd y byddwn efallai am eu cynnig yn y dyfodol.
 • I reoli hyrwyddiadau, cystadlaethau ac unrhyw weithgaredd marchnata arall y mae'n bosib y byddwch chi'n cymryd rhan ynddyn nhw.
 • I wirio eich hunaniaeth
 • I ganfod ac atal twyll a gweithgareddau anghyfreithlon eraill (ac i gynorthwyo rheoleiddwyr, cyrff masnach ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith i wneud yr un peth)
 • Er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith

(a) caniatâd: rydych chi'r unigolyn wedi rhoi caniatâd clir i ni brosesu eich data personol at ddiben penodol.
(b) contract: Mae'r prosesu'n angenrheidiol ar gyfer contract sydd gennym gyda'r unigolyn, neu oherwydd eich bod wedi gofyn i ni gymryd camau penodol cyn ymrwymo i gontract.
(c) rhwymedigaeth gyfreithiol: Mae'r prosesu'n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'r gyfraith (heb gynnwys rhwymedigaethau cytundebol).
(d) diddordebau hanfodol: Mae'r prosesu'n angenrheidiol i ddiogelu bywyd rhywun.
(e) tasg gyhoeddus: Mae'r prosesu'n angenrheidiol er mwyn i ni gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu ar gyfer ein swyddogaethau swyddogol, ac mae gan y dasg neu'r swyddogaeth sail glir o dan y gyfraith.
(f) buddiannau cyfreithlon: Mae'r prosesu'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon neu fuddiannau cyfreithlon trydydd parti, oni bai bod rheswm da dros ddiogelu data personol yr unigolyn sy'n drech na'r buddiannau cyfreithlon hynny.

Categori arbennig data personol

Rydym yn defnyddio'r data personol categori arbennig sydd gennym amdanoch chi at nifer o ddibenion gwahanol, a rhestrwn isod. Mae cyfraith diogelu data yn ein gwahardd rhag prosesu unrhyw ddata personol categori arbennig oni bai bod gennym sail gyfreithiol ddilys dros ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol (fel y rhestrir uchod) ac yn ogystal, gall hefyd fodloni o leiaf un o'r amodau prosesu data categori arbennig penodol a bennir gan gyfraith diogelu data. Nodir y rhain isod mewn llythrennau italig.

Byddwn hefyd yn defnyddio'r data personol categori arbennig a gedwir gennym amdanoch am y rhesymau canlynol:

 • Cydymffurfio â'r arferion gorau ac unrhyw gyfreithiau perthnasol a dangos eu bod yn cydymffurfio.
 • Cydymffurfio ag unrhyw ofynion rheoliadol fel yr asiantaethau safonau bwyd "canllawiau rheoleiddio a chyngor ar yr arferion gorau i weithredwyr busnes bwyd".

Yn yr achosion hyn, yr amod(au) yr ydym yn dibynnu arnynt i brosesu'r wybodaeth yw bod y prosesu yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd ym maes iechyd y cyhoedd ac mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

Fel arall, ni fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth sensitif neu gategori arbennig oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i ni wneud hynny.

Diogelu eich data personol

Rydym yn ymwybodol pa mor bwysig ydy hi i gadw, gwarchod a rheoli eich data personol yn ddiogel. Rydym yn gorfodi mesurau diogelwch ffisegol, electronig a gweithdrefnol mewn cysylltiad â chasglu, cadw a datgelu data personol. Rydym yn defnyddio dulliau diogelu cyfrifiaduron megis muriau gwarchod ac amgryptio data. Rydym yn gorfodi rheolaethau mynediad corfforol ar ein hadeiladau a'n ffeiliau i gadw'r data hwn yn ddiogel. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd mewnol rydym yn awdurdodi mynediad at weithwyr sydd ei angen i gyflawni eu cyfrifoldebau swydd yn unig, rydym yn defnyddio rheolyddion mewngofnodi a chyfrinair llawn ar ein systemau cyfrifiadurol.

Trosglwyddo eich gwybodaeth yn rhyngwladol

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw un o'ch data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.         

Am ba hyd yr ydym yn cadw eich gwybodaeth

Er mwyn sicrhau ein bod yn bodloni ein rhwymedigaethau o ran diogelu data a phreifatrwydd, dim ond y wybodaeth yr ydym yn ei dal am gyhyd ag y mae ei hangen arnom at y dibenion y'i sicrhawyd yn y lle cyntaf. Mae faint o amser mae pob darn o ddata yn cael ei gadw yn amrywio, mae dadansoddiad llawn ar ba mor hir y byddwn yn cadw eich data personol i'w weld ar y "rhestr cadw data" (ar gael ar gais).

Rhagor o wybodaeth

Dolenni allanol o fewn ein gwefan
Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill a weithredir gan sefydliadau eraill sydd â'u polisïau preifatrwydd eu hunain. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y telerau ac amodau a'r polisi preifatrwydd yn ofalus cyn darparu unrhyw ddata personol ar wefan gan nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd ar wefannau sefydliadau eraill. Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn defnyddio ein gwefan yma.

Dadansoddeg Google & Cookies mewn perthynas â'n gwefan
Mae'r Traditional Welsh Sausage Company (www.www.weareedwards.co.uk) yn defnyddio cwcis an unigryw ar y wefan hon at ddibenion perfformiad y wefan. Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth ddienw am sut mae pobl yn defnyddio ein Gwefan. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i'n helpu i ddeall sut rydych yn cyrraedd ein Gwefan, pori neu ddefnyddio ein Gwefan ac amlygu meysydd lle gallwn wella. Nid yw'r data sy'n cael ei storio gan y cwcis hyn byth yn dangos manylion personol y gellir sefydlu eich hunaniaeth unigol ohonynt. Rydym yn defnyddio Google Analytics, er enghraifft, i olrhain defnydd a gweithgarwch y wefan yn ddienw. Cyflwynir yr opsiwn i chi ddiweddaru eich dewisiadau cwcis yn ystod eich ymweliad cyntaf â'n gwefan, gallwch ddiweddaru'r rhain ar unrhyw adeg drwy glirio'r cwcis yn eich porwr ac ailedrych ar ein gwefan (lle bydd yr un opsiwn i ddiweddaru eich dewisiadau cwcis yn ymddangos). Cynghorir defnyddwyr i gymryd y camau angenrheidiol o fewn gosodiadau diogelwch eu porwyr gwe os ydynt am rwystro pob cwci o'r wefan hon.

Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol
Mae unrhyw gyfathrebu, ymgysylltu neu unrhyw gamau eraill gan y wefan a'i berchnogion drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol allanol yn amodol ar y telerau ac amodau, yn ogystal â'r polisïau preifatrwydd, pob platfform cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn cynghori defnyddwyr i ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddoeth a chyfathrebu/ymgysylltu arnynt gyda diwydrwydd dyladwy mewn perthynas â'u preifatrwydd a'u manylion personol eu hunain. Mae'n bosib y bydd Y Cwmni Selsig Traddodiadol Cymreig Cyf yn defnyddio botymau rhannu cymdeithasol sy'n helpu i rannu cynnwys gwe yn uniongyrchol o dudalennau gwe i'r platfform cyfryngau cymdeithasol dan sylw pan fydd botymau o'r fath yn cael eu clicio. Rydym yn cynghori defnyddwyr bod defnyddio botymau rhannu cymdeithasol o'r fath yn ôl disgresiwn y defnyddiwr a nodwn y gall y llwyfan cyfryngau cymdeithasol olrhain a chadw eich cais i rannu tudalen we drwy eich cyfrif cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltiadau Byrrach yn y Cyfryngau Cymdeithasol
Mae'n bosib y bydd Y Cwmni Selsig Traddodiadol Cymreig Cyf yn rhannu dolenni gwe i dudalennau gwe perthnasol drwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Yn ddiofyn, mae rhai llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn byrhau URL hir (cyfeiriadau gwe) i fformat byrrach. Rydym yn cynghori defnyddwyr i gymryd pwyll ac ystyried o ddifri cyn clicio ar unrhyw URL byrrach a gyhoeddir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan y wefan hon a'i pherchnogion. Er gwaethaf yr ymdrechion gorau i sicrhau mai dim ond URL's gwirioneddol caiff eu cyhoeddi, mae llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dueddol o dderbyn sbam a chael eu hacio. Felly ni ellir dal y wefan hon na'i pherchnogion yn atebol am unrhyw iawndal neu oblygiadau a achosir drwy ymweld ag unrhyw gysylltiadau byrrach.

Cystadlaethau ar Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol
O bryd i'w gilydd gallwn gynnal gweithgarwch/cystadlaethau hyrwyddo drwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Rhennir enw sgrin gyhoeddus defnyddwyr sy'n ymuno â gweithgareddau o'r fath a chysylltir â hwy drwy'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol dan sylw er mwyn hysbysu'r enillydd yn unig. Caiff pob dyrchafiad/cystadleuaeth ei delerau a'i amodau ei hun, ac amlinellir y data a gasglwn yn gynharach yn y ddogfen hon (gweler yr adran flaenorol "data personol ychwanegol (yn ôl gwasanaeth)").

Y Broses Recriwtio
Mae'r wybodaeth a gesglir yn ystod y broses recriwtio (gweler yr adran flaenorol "data personol ychwanegol (yn ôl gwasanaeth)") yn cael ei gwneud er mwyn cyflawni'r gwaith prosesu angenrheidiol ar gyfer recriwtio o dan sail gyfreithiol buddiannau cyfreithlon. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio at ddibenion recriwtio o fewn y cwmni selsig traddodiadol Cymreig a'i chwaer gwmni (Edwards o Gonwy Cyf) yn unig.

Os ydy eich cais swydd yn llwyddiannus, caiff unrhyw ddata personol byddwn yn ei gasglu yn ystod y broses recriwtio ei drosglwyddo i'ch Ffeil Adnoddau Dynol. Caiff ei gadw yma am hyd eich cyflogaeth (ac mewn rhai achosion y tu hwnt i'r cyfnod yma). Byddwch yn derbyn hysbysiad preifatrwydd i staff sy'n ymdrin â hyn.

Os bydd eich cais swydd yn aflwyddiannus, byddwn yn cadw'ch data ar ffeil (hyd at) 4 wythnos ar ôl diwedd y broses recriwtio berthnasol. Os ydych awdurdodi inni wneud hynny (gan ddefnyddio blwch ticio) yna byddwn yn cadw eich data personol ar ffeil (hyd at) 5 mis arall i'w hystyried ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol. Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, neu ar ôl ichi wrthod eich caniatâd, caiff eich data ei ddinistrio'n ddiogel. Gallwch gysylltu â ni i wrthod eich caniatâd ar unrhyw adeg. Ni fydd dewis peidio â rhoi'r caniatâd hwn yn effeithio'n andwyol ar eich cais.

Adran 3

Hawliau Unigol a ble i fynd os ydych am gael rhagor o wybodaeth

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn rheoleiddio materion diogelu data a phreifatrwydd yn y DU. Maent yn gwneud llawer o wybodaeth yn hygyrch ar eu gwefan ac maent yn sicrhau bod manylion cofrestredig yr holl reolwyr data fel ni ar gael yn gyhoeddus. Gallwch eu gweld ar wefan yr ICO.

Mae deddfwriaeth diogelu data yn rhoi nifer o hawliau gwahanol i unigolion mewn perthynas â'u data. Er enghraifft, mae gennych hawl i ofyn i ni a ydym yn cadw gwybodaeth amdanoch ac os felly, i ni roi manylion penodol i chi am y wybodaeth honno a/neu'r wybodaeth ei hun. Gelwir yr hawl hon yn gyffredin yn "gais mynediad i'r pwnc". Mae rhai esemptiadau ac amodau penodol yn berthnasol i'r hawl hwn.

Mae yna hawliau eraill y gallech chi eu hymarfer hefyd, fel yr hawl i gywiro data personol anghywir, i wrthwynebu prosesu data personol, i wrthwynebu i farchnata uniongyrchol, i ddileu data personol neu i brosesu eich data personol wedi'i gyfyngu yn ogystal â'r hawl i gael data electronig yn gludadwy. Mae pob un o'r hawliau hyn yn ddarostyngedig i amodau ac esemptiadau penodol.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau fel unigolyn, ewch i wefan yr ICO: http://www.ico.gov.uk/for_the_public.aspx

Gallwch arfer yr hawliau hyn drwy gysylltu â ni ar unrhyw adeg, os ydych yn dymuno gwneud hynny, neu gael rhagor o wybodaeth am yr hawliau hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion a ddarparwyd ar ddiwedd y polisi.

Y gallu i dynnu caniatâd yn ôl

Pan fydd eich data personol yn cael ei brosesu ar sail eich caniatâd neu'ch caniatâd penodol, mae gennych yr hawl i dynnu'ch caniatâd i'r prosesu yn ôl ar unrhyw adeg. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir ar ddiwedd y polisi. Ni fydd tynnu unrhyw gydsyniad yn ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb prosesu eich data personol yn seiliedig ar ganiatâd cyn i'r tynnu'n ôl gael ei hysbysu.

Cywirdeb

Os yw eich manylion personol yn newid yn ystod yr amser y byddwch yn defnyddio ein gwasanaethau, dylech roi gwybod i ni drwy ddefnyddio'r manylion sydd ar gael ar ddiwedd y polisi hwn a rhoi'r wybodaeth gywir ddiweddaraf i ni.

Gallwch wneud cwyn i'r ICO unrhyw bryd am y ffordd rydym yn defnyddio eich gwybodaeth.  Fodd bynnag, gobeithiwn y byddech yn ystyried codi unrhyw fater neu gŵyn sydd gennych gyda ni yn gyntaf. Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i ddatrys unrhyw broblemau a allai fod gennych.

Diweddariadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu'r ffyrdd rydym yn defnyddio eich gwybodaeth yn rheolaidd. Wrth wneud hynny, efallai y byddwn yn newid y math o wybodaeth a gasglwn, sut yr ydym yn ei storio, gyda phwy yr ydym yn ei rhannu a sut yr ydym yn gweithredu ar hynny. O ganlyniad, bydd angen i ni newid y polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd i'w gadw'n gywir ac yn gyfoes.

Byddwn yn adolygu'r polisi hwn yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn gywir ac yn cael ei ddiweddaru. Diweddarwyd y polisi hwn ddiwethaf ar 05/08/2020.

Cysylltwch â ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich gwybodaeth ar unrhyw adeg. Dyma ein manylion cyswllt:

Cwmni Selsig Traddodiadol Cymru
Unedau 1 Uned 2 Parc Busnes CRWST ffordd Sam Pari, Conwy LL32 8HH
office@edwardsofconwy.co.uk
01492 576800